top of page

Husordensreglene er ment som retningslinjer for å sikre et hyggelig bomiljø for alle. Erfaringsmessig vil et hyggelig bomiljø sikres ved at det utvises høflighet og hensyn vis a vis andre borettshavere i borettslaget:
 

§ 1 Vedlikehold
Plikten til indre vedlikehold av leiligheten følger av standardbestemmelser for leie av borettslag. Borettslaget plikter følger av punkt IV i standardbestemmelsene til husleiekontrakten. Felles lekeplass vedlikeholdes av borettslaget mens den ”private” sonen med hage, terrasse og adkomstvei vedlikeholdes av den enkelte andelseier. Andelseiers hekker, gjerder el. må ikke overstige en høyde på 2 meter fra laveste punkt. Slike skiller må heller ikke stå eller vokse inn på naboens naturlige område. Avfall skal legges i de dertil hørende avfallsdunker. Hageavfall skal leveres på kommunens avfallsdeponi. Komposthauger godkjennes ikke.
 

§ 2 Kjøring/Parkering
Det er ikke tillatt med kjøring og parkering på de områder som er opparbeidet til interne adkomsstier. Det medfølger en garasje til hver leilighet som skal benyttes dersom andelshaver har bil. Dersom det er noen som ikke har behov for egen garasje, kan denne fremleies til andre i borettslaget.
 

§ 3. Ro og orden
Det skal være ro fra leilighetene mellom kl 23.00 og 07.00 slik at naboene ikke forstyrres unødig. Husk at TV og radio kan virke forstyrrende.
 

§ 4 Husdyrhold
Det må søkes styret om tillatelse til husdyrhold i hvert enkelt tilfelle. Egen avtale må inngås dersom søknad innvilges. På grunn av faren for mus og rotter skal fugler ikke mates på området.
 

§ 5 Fremleie
En begrunnet søknad må sendes styret som avgjør denne så snart som mulig. Se bestemmelsene om fremleie i standardbestemmelsene punkt IX,
 

§ 6 Vedlikehold felles arealer utendørs
Snørydding av felles veier og plasser settes bort til entreprenør, for øvrig forutsettes det at den enkelte rydder snø, feier og holder interne gangveier i orden.
 

§ 7. Brudd på bestemmelsene
Eventuelle gjentatte brudd på retningslinjene medfører at styret vil vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for oppsigelse av leiekontrakten.


Skavli Nord BRL

bottom of page